ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

При обработването на лични данни, собственикът на уебсайта гарантира спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните). В съответствие с гореизложеното, трябва да Ви информираме за следните точки:

 1. ОТГОВОРНА ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИТЕ: Вашите данни ще бъдат събирани и обработвани от: LABORATORIOS KIN S.A., с местожителство в Av. Диагонал 200, 2-ри етаж – 08018 Барселона (Испания) и ще бъдат предоставени с NIF A- 08183386. От сега нататък, наричан "КИН ЛАБОРАТОРИИ".
 1. ЦЕЛ НА ЛЕЧЕНИЕТО: LABORATORIOS KIN ще събира и обработва личните данни, които предоставяте чрез този уебсайт, за да управлява исканията за информация, които изпращате относно уеб сайта www.kin.es.

Съобщаването на данните, отбелязани със звездичка (*) във формата, която е налична в https://soporte.kin.es, е необходима и задължителна, тъй като ни позволява да присъстваме правилно на запитванията, които те поставят.

Ние Ви информираме, че данните, събрани от LABORATORIOS KIN, няма да бъдат използвани за профилиране или автоматизирано профилиране.

Данните, предоставени от Вас, ще бъдат запазени за времето, необходимо за посещение на повдигнатото запитване и във всеки случай за срок от 5 години от датата на разрешаване на консултацията, за да можете да се запознавате с комуникацията и да се защитавате срещу всякакви искове, които могат да възникнат.

 1. ЛЕГИТИМАЦИЯ: Правното основание за обработката на Вашите данни се основава на съгласието, което сте дали преди началото на тази обработка.
 1. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПРАВА: Употребяван може да упражни следните права във връзка с вашите данни:
 • Право да поиска достъп до лични данни, свързани със субекта на данните, за да се знае какви данни от него/нейните данни се обработват от LABORATORIOS KIN.
 • Право на искане за коригиране, ако сметне за необходимо.
 • Право на изтриване на вашите данни.
 • Право да поискате ограничаване на вашето лечение и да възразите срещу обработването.
 • Право на преносимост на вашите данни.

Можете да упражните правата си чрез писмена комуникация, адресирана до lopd@kin.es, или чрез писмо, адресирано до LABORATORIOS KIN, S.A., Av. Диагонал 200, 2-ри етаж – 08018 Барселона (Испания).

Заинтересованата страна трябва да придружава заедно със заявлението си фотокопие на съответния документ, за да докаже самоличността си (НИФ, ИД и т.н.).

И накрая, ви информираме, че имате право да отидете в Държавната агенция за защита на данните, за да подадете жалба, ако смятате, че някое от вашите права е било нарушено. Чрез следния линк ще намерите данните за контакт на гореспоменатата агенция.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php 

 1. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

LABORATORIOS KIN, в качеството си на отговорен за обработката на регистрирани данни, Ви информира, че е въвела техническите и организационни мерки за сигурност, необходими за гарантиране сигурността на вашите лични данни и предотвратяване на тяхното изменение, загуба, лечение и/или неоторизиран достъп, като се вземат предвид състоянието на технологиите, естеството на съхраняваните данни и рисковете, на които са изложени, независимо дали са от човешко действие или от физическата или естествената среда.

 1. ВРЪЗКИ

Уебсайтът може да включва хипервръзки към други сайтове, които не се управляват или контролират от собственика на уебсайта. Следователно, LABORATORIOS KIN не гарантира, нито носи отговорност за законността, надеждността, полезността, истинността и навременността на съдържанието на тези сайтове или техните практики за поверителност.

Моля, имайте предвид, че вашите практики за поверителност може да се различават от нашите, преди да предоставите вашата лична информация на тези уебсайтове на трети страни.

 1. БИСКВИТКИ

Този сайт използва бисквитки, малки файлове с данни, които се генерират на компютъра на потребителя/клиента и които ни позволяват да знаем тяхната честота на посещения и най-избраното съдържание.

Потребителят има възможност да предотврати генерирането на бисквитки, като изберете съответната опция в програмата си за браузър.

За повече информация можете да се консултирате с нашата Политика за бисквитките.

 1. ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

LABORATORIOS KIN си запазва правото да променя настоящата Политика за поверителност, в съответствие със собствената си преценка, мотивирана от законодателна, юриспруденция или доктринална промяна на Испанската агенция за защита на данните.

Всички промени в Политиката за поверителност ще бъдат публикувани най-малко десет дни преди нейното ефективно прилагане.

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Всички спорове или искове, произтичащи от тълкуването или изпълнението на тази политика за защита на личните данни, ще се уреждат от испанското законодателство и ще бъдат отнесен до юрисдикцията на съдилищата и съдилищата на Барселона.