Thông tin thêm trong:

Blog của Kin Hướng dẫn trợ giúp

Kin về số lượng

9

Bằng sáng chế

Quốc gia và quốc tế

+60

Nước

Trong đó có sản phẩm KIN

+35

Dòng

Sản phẩm uống

-225

Tấn CO2

Tiết kiệm hàng năm, nhờ số hóa và giảm các chuyến đi