KIN trên thế giới

Tìm hiểu xem sản phẩm của chúng tôi được bán ở quốc gia nào

Phòng thí nghiệm AT KIN rõ ràng đã chọn mở rộng quốc tế và vì điều này, các nhà phân phối của chúng tôi trở thành đồng minh chiến lược. Cam kết của chúng tôi đối với sức khỏe răng miệng không biết ranh giới. Vì lý do này, mong muốn của chúng tôi là tiếp cận các thị trường mới và góp phần phát triển sức khỏe răng miệng và vệ sinh.

Trên bản đồ dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các quốc gia có sự hiện diện của các sản phẩm Kin.

Nếu bạn nhấp vào các quốc gia có màu, bạn có thể thấy các sản phẩm được bán trên thị trường trong mỗi quốc gia đó.