Manuel Muñoz Piñol

Manuel Muñoz Piñol

Chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý và với hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn, hiệu suất của ông góp phần vào các sản phẩm của Laboratorios KIN tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và quy định có hiệu lực. Bằng cách này, người tiêu dùng có thể thưởng thức các sản phẩm với sự đảm bảo sức khỏe tối đa. Trong số các chức năng của nó, việc chuẩn bị và giám sát tài liệu kỹ thuật và giám sát các quy trình đánh giá khác nhau của các cơ quan có thẩm quyền của hơn 60 quốc gia nơi các sản phẩm Laboratorios KIN được bán trên thị trường nổi bật.

Độ

- Bằng ngành Dược. Đại học Barcelona.
- Thạc sĩ quản trị kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm. Đại học Barcelona.
- Giáo viên các khóa học sau đại học về quy định sản phẩm mỹ phẩm.
- Chăm sóc dược phẩm tại nhà thuốc cộng đồng. 

Danh sách các bài viết: